Diruzaina

DIRUZAINTZA ETA KONTABILITATEA

Honako hauek dira Diruzaintzaren funtzio nagusiak:

I.    Obligazioak ordaintzea

II.   Diru sarrerak kobratzea

III.  Fidantzak eta bermeak hartzea eta itzultzea

IV.   Likidezia edo «cash management» dagoela bermatzea

V.   Arkeo-agiriak egitea eta sinatzea

VI.  Estatistika- eta Gardentasunaren adierazleen araberako informazioa ematea

VII. Kutxa batasunaren printzipioa zerbitzatzea

I.Obligazioak ordaintzea

Udalak bere obligazioak epean ordaindu behar ditu

ORDAINKETEN EGUNA ETA EPEA

Hornitzaileen fakturak ordaintzeko epea 30 egunekoa da, fakturak edo lanen ziurtagiriak onartzen direnetik. Fakturen onarpena eta balioespen elektronikoa udal departamenduetako langile arduradunei dagokie.

Ordainketen batez besteko epea betetzeko, Idiazabalgo Udalak asteazkenean egiten ditu ordainketak.

Berankortasunari buruzko txostenen berri hiru hilabetean behin ematen zaio Osoko Bilkurari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gardentasun atalean argitaratzen dira. (www.gipuzkoairekia.eus)

II. Diru-sarrerak kobratzea:

Idiazabalgo Udalaren aurrekontuko finantza-bideak honako hauek dira:

1. Baliabide propioak

1.1. Zuzenbide publikokoak

1.1.1. Ohikoak: Zergak, tasak, prezio publikoak eta isunak

1.1.2. Ezohikoak: Kontribuzio bereziak, urbanizazio-kuotak

1.2. Zuzenbide pribatukoak

1.2.1. Ohikoak: Prezio pribatuak, errentak

1.2.2. Ezohikoak: Salmenta, Ondare ustiatzea

2. Kanpoko baliabideak

2.1. Diru-laguntzak eta transferentziak

2.1.1. Ohikoak: Arruntak

2.1.2. Ezohikoak: Kapitalezkoak

2.2. Zorra

2.2.1. Ezhoikoak: Kreditu eragiketak

Diru-bilketa zerbitzuan kudeatzen dira aurrekontuko I (zuzeneko zergak), II (zeharkako zergak) eta III. (tasak, prezio publikoak, isunak eta bestelakoak) kapituluetako sarrera guztien (zuzenbide publikoko diru-sarrerak) kobrantzak, baita tasa izaera duten kanonak (V. kapituluan) ere.

Bestelakoak: Diruzaintzako zerbitzuan kudeatzen dira.

III.Fidantzak eta bermeak hartzea eta itzultzea

Fidantzak eta bermeak eratzea: Idiazabalgo Udalak eskatzen du fidantza edo bermea jartzea honako prozedura hauetan:

  1. Kontratazio espedientean

  2. Zerga-bilketaren espedientean (ordainketak geroratzeko edo zatitzeko)

  3. Pistak eta herri bideak erabiltzeko espedientean

  4. Behin behineko erabilerak baimentzeko hirigintzako espedientean (txabolak, negutegiak, etab)

  5. Obra handietako hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko hirigintzako espedientean

Fidantzak eta bermeak itzultzea: Edozein fidantza edo berme itzuli baino lehen, udal departamenduko langile arduradunaren aldeko txostena behar da.

Prozedura

IV. Likidezia edo «cash management» dagoela bermatzea

Ordainketak planifikatzeko planak

Diruzaintza edo kreditu eragiketak

V. Arkeo-agiriak egitea eta sinatzea

VI. Estatistika- eta Gardentasunaren adierazleen araberako informazioa ematea

VII. Kutxa batasunaren printzipioa zerbitzatzea

Sarrera guztien zentralizazioa bermatzen da, obligazio guztiei aurre egiteko, sarrera lotuta duten gastuen salbuespenarekin